điểm không trong Tiếng Anh là gì?

điểm không trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điểm không sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • điểm không

    * dtừ

    zero point