điểm bán lẻ trong Tiếng Anh là gì?

điểm bán lẻ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điểm bán lẻ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • điểm bán lẻ

    point of sale; retail outlet