điểm đông trong Tiếng Anh là gì?

điểm đông trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điểm đông sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • điểm đông

    freezing-point