word of advice nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

word of advice nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm word of advice giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của word of advice.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • word of advice

  Similar:

  admonition: cautionary advice about something imminent (especially imminent danger or other unpleasantness)

  a letter of admonition about the dangers of immorality

  the warning was to beware of surprises

  his final word of advice was not to play with matches

  Synonyms: monition, warning

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).