admonition nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

admonition nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm admonition giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của admonition.

Từ điển Anh Việt

 • admonition

  /,ædmə'niʃn/ (admonishment) /əd'mɔniʃmənt/

  * danh từ

  sự khiển trách, sự quở mắng, sự la rầy

  sự răn bảo lời khuyên răn, lời khuyên nhủ, lời động viên

  sự cảnh cáo, lời cảnh cáo

  sự nhắc nhở, lời nhắc nhở

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • admonition

  cautionary advice about something imminent (especially imminent danger or other unpleasantness)

  a letter of admonition about the dangers of immorality

  the warning was to beware of surprises

  his final word of advice was not to play with matches

  Synonyms: monition, warning, word of advice

  a firm rebuke

  Synonyms: admonishment, monition