admonishment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

admonishment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm admonishment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của admonishment.

Từ điển Anh Việt

 • admonishment

  /,ædmə'niʃn/ (admonishment) /əd'mɔniʃmənt/

  * danh từ

  sự khiển trách, sự quở mắng, sự la rầy

  sự răn bảo lời khuyên răn, lời khuyên nhủ, lời động viên

  sự cảnh cáo, lời cảnh cáo

  sự nhắc nhở, lời nhắc nhở

Từ điển Anh Anh - Wordnet