window unit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

window unit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm window unit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của window unit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • window unit

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khối cửa sổ