windows95 nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

windows95 nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm windows95 giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của windows95.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • windows95

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    hệ điều hành Windows95