window-box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

window-box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm window-box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của window-box.

Từ điển Anh Việt

  • window-box

    * danh từ

    bồn hoa cửa sổ (ngăn hẹp dài ghép bên ngoài cửa sổ để trồng cây)