windows98 nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

windows98 nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm windows98 giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của windows98.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • windows98

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    hệ điều hành Windows98