windowsnt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

windowsnt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm windowsnt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của windowsnt.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • windowsnt

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    hệ điều hành WindowsNT