windows3.1 nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

windows3.1 nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm windows3.1 giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của windows3.1.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • windows3.1

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    hệ điều hành Windows3.1