window id nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

window id nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm window id giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của window id.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • window id

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    số nhận dạng cửa sổ