windowsme nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

windowsme nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm windowsme giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của windowsme.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • windowsme

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    hệ điều hành WindowsMe