window open nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

window open nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm window open giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của window open.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • window open

    * kinh tế

    cửa sổ mở