window edge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

window edge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm window edge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của window edge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • window edge

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    cạnh cửa sổ

    mép cửa sổ