window stop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

window stop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm window stop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của window stop.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • window stop

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cái chặn cửa sổ

    cữ chặn cửa sổ