window class nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

window class nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm window class giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của window class.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • window class

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    lớp cửa sổ