window arch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

window arch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm window arch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của window arch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • window arch

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    vòm cửa sổ