window menu nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

window menu nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm window menu giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của window menu.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • window menu

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    menu Window

    thực đơn Window