window size nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

window size nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm window size giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của window size.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • window size

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    kích thức cửa sổ