window head nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

window head nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm window head giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của window head.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • window head

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thanh trên khuôn cửa sổ