window back nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

window back nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm window back giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của window back.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • window back

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tường dưới cửa sổ