window band nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

window band nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm window band giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của window band.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • window band

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    dãy cửa sổ liên tục