window-sill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

window-sill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm window-sill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của window-sill.

Từ điển Anh Việt

  • window-sill

    /'windousil/

    * danh từ

    ngưỡng cửa sổ