windows2000 nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

windows2000 nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm windows2000 giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của windows2000.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • windows2000

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    hệ điều hành Windows2000