windowpane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

windowpane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm windowpane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của windowpane.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • windowpane

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  ô kính cửa sổ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • windowpane

  a pane of glass in a window

  the ball shattered the window

  Synonyms: window

  very thin translucent flounder of the Atlantic coast of North America

  Synonyms: Scophthalmus aquosus