window seal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

window seal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm window seal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của window seal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • window seal

    * kỹ thuật

    ô tô:

    sự gắn kính cửa sổ