window block nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

window block nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm window block giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của window block.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • window block

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    blốc cửa sổ