window tap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

window tap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm window tap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của window tap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • window tap

    * kinh tế

    lề giấy có cửa sổ (để dán giấy rời...)