window catch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

window catch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm window catch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của window catch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • window catch

  * kỹ thuật

  chốt cửa

  then cửa

  then cửa sổ

  xây dựng:

  chốt cửa sổ

  thanh ngang khung cửa sổ

  then chốt cửa sổ