window sill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

window sill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm window sill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của window sill.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • window sill

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    ngưỡng cửa sổ