window transom nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

window transom nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm window transom giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của window transom.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • window transom

    * kỹ thuật

    đố cửa sổ

    xây dựng:

    cửa con trên cửa sổ