window title nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

window title nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm window title giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của window title.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • window title

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tiêu đề cửa sổ