window stiles nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

window stiles nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm window stiles giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của window stiles.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • window stiles

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    trụ cửa sổ