window space nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

window space nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm window space giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của window space.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • window space

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mặt lắp kính (trong cửa sổ)