window shutter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

window shutter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm window shutter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của window shutter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • window shutter

    * kỹ thuật

    cửa sổ chớp