window pillar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

window pillar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm window pillar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của window pillar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • window pillar

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    cột cửa