window opening nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

window opening nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm window opening giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của window opening.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • window opening

    * kỹ thuật

    lỗ cửa sổ

    ô cửa sổ