window manager nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

window manager nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm window manager giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của window manager.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • window manager

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    người quản lý cửa sổ