window louvers nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

window louvers nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm window louvers giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của window louvers.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • window louvers

    * kỹ thuật

    cửa sổ chớp