window grille nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

window grille nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm window grille giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của window grille.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • window grille

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    lưới cửa sổ