window gravity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

window gravity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm window gravity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của window gravity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • window gravity

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    trọng lực cửa sổ