window grate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

window grate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm window grate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của window grate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • window grate

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    lưới cửa sổ