window glazing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

window glazing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm window glazing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của window glazing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • window glazing

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    lắp kính cửa sổ