window fitting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

window fitting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm window fitting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của window fitting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • window fitting

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    phụ tùng lắp cửa sổ