wind velocity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wind velocity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wind velocity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wind velocity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wind velocity

    * kỹ thuật

    vận tốc gió