wind suction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wind suction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wind suction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wind suction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wind suction

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự gió hút