wind protector nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wind protector nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wind protector giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wind protector.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wind protector

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thiết bị chắn gió