wind pileups nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wind pileups nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wind pileups giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wind pileups.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wind pileups

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sự dềnh nước do gió